Projektiranje, izrada, servis i montaža profesionalnih industrijskih dizalica

Izvanparnično rješavanje potrošačkih sporova.

U skladu s pravnim normama tvrtke INDENNA DVIGALA d.o.o. ne priznaje niti jednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o sudskom rješavanju potrošačkih sporova.

 

INDENNA DVIGALA d.o.o. na području Republike Slovenije na svojoj web-stranici objavljuje elektronsku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (IRS). Platforma je dostupna potrošačima ovdje:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Ta uredba proizlazi iz Zakona o izvanparničnom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/ES.

 

Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionik elektroničkog poslovanja međusobno priznaju valjanost elektronskih poruka na sudu. Za ove Opće uvjete poslovanja i sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) podložno je i primjenjuje se slovensko materijalno i procesno pravo, bez primjene pravila međunarodnog privatnog prava, koja bi ukazivala na primjenu bilo kojeg drugog zakona.

 

Za sve odnose i prava te obveze koje nisu uređene ovim Općim uvjetima primjenjuju se mutatis mutandis odredbe Obligacijskog zakonika, Zakona o elektroničkom poslovanju, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.